Zpracování osobních údajů WinProd s.r.o.

Společnost WinProd s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) a z.č. 210/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Kontaktní údaje správce:
WinProd s.r.o.
IČO: 259 88 565
Bratří Štefanů 902 / CZ-50003 Hradec Králové,
tel. +42 (0)495 401 411
e-mail: info@winprod.cz
zastoupená jednateli: Christophe Hofmann a Lucas Hofmann,

Práva subjektů údajů
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům. Jedná se o právo na informace, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem. Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může správce účtovat přiměřený administrativní poplatek.
  • Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů po skončení účelu zpracování. Jedná se o tzv. právo být zapomenut. Nevztahuje se na ze zákona povinnou archivaci dokumentů.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Žádost subjektu údajů vyřizuje správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté subjektu údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Je možné jen v určitých případě, např. v případě nezákonného zpracování.
  • Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může od správce, který zpracovává jejich údaje, získat své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje pak může subjekt údajů předat bez překážek jinému správci ke zpracování.
Bližší informace na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/archiv=0
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na jednatele.